Nyereményjáték szabályzat

„ZÖLD KREATIVITÁS” VERSENYSZABÁLYZATA

A GERSOLTECH KFT, székhelye: Csíkszenttamás község, Csíkszenttamás falu, 695/A szám, Hargita megye, cégjegyzékszáma: J19/218/2016, adószáma: 35935542 (a továbbiakban: „Szervező”) „Zöld kreativitás” nevezetű versenyt szervez (a továbbiakban: „Verseny”), amely részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Versenyszabályzat”) az alábbiakban határozza meg.Prezentul Regulament va fi publicat pe următoarele pagini web: https://www.facebook.com/electrosolarexpert.

A jelen Versenyszabályzat a következő webhelyen lesz közzé téve: https://www.facebook.com/electrosolarexpert.

A fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások modern életünk és közös jövőnk két létfontosságú aspektusai. A fenntarthatóság azt jelenti, hogy felelősségteljesen kell bánnunk a környezettel és természeti erőforrásainkkal, miközben minimalizáljuk a környezeti károkat és az éghajlatváltozás negatív hatásait. A megújuló energiaforrások olyan energiahordozók, melyek viszonylag rövid idő alatt regenerálódnak vagy megújulnak, így folyamatosan rendelkezésre állnak. Napjainkban ezek közé tartozik többek között a nap-, szél-, és vízenergia, valamint a biomassza. Ezeknek az energiaforrásoknak a felhasználása elősegíti a környezeti fenntarthatóságot és csökkenti az energiafüggőséget.

Versenyünkkel nemcsak a napelemes rendszer értékét és fontosságát szeretnénk növelni, hanem a fenntarthatósági tudatosságot is a közösségben, miközben inspiráló környezetet teremtünk az egyéni kreativitás kifejezéséhez és az ökológiai tudatosság megosztásához.


1. SZEKCIÓ – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. A jelen Versenyszabályzat feltételei minden résztvevőre nézve kötelezőek. A Szervező döntése alapján a Szabályok bármikor módosíthatók a Verseny ideje alatt, és a Szervező köteles a változtatásokat nyilvánosságra hozni.

2. SZEKCIÓ – A VERSENY HELYE ÉS IDŐTARTAMA

1. A Versenyre a 2024 április 28 – 2024 július 15 között kerül sor a  https://www.facebook.com/electrosolarexpert Facebook oldalon. 

2. A Verseny győztese 2024 július 16 dátumon lesz kihirdetve. 

3. SZEKCIÓ – RÉSZVÉTELI JOGOK ÉS FELTÉTELEK

1.A Versenyen minden olyan természetes személy részt vehet, aki a Versenyen való részvétel napján betöltötte a 18 éves kort, állampolgárságra, nemzetiségre, nyelvre, etnikai hovatartozásra, fajra, nemre vagy vallásra vonatkozó megkülönböztetés nélkül, és aki megfelel a jelen Versenyszabályzatban előírtaknak. A 18 év alatti kiskorúak szüleik vagy törvényes képviselőik beleegyezésével vehetnek részt a Versenyen. Ebben az esetben a kiskorú nevében és érdekében a szülők vagy törvényes képviselők gyakorolják a Versennyel kapcsolatos összes jogot és kötelezettséget.

2. Nem vehetnek részt a Versenyben a Szervező, a reklámügynökség és olyan cégek alkalmazottjai, akik részt vesznek bármilyen formában e kezdeményezés véghezvitelében, valamint ezen személyek elsőfokú hozzátartozóik sem vehetnek részt a Versenyen.

3. A résztvevő a Versenyen való részvétellel elismeri, hogy teljes körűén megismerte a Versenyszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

4. SZEKCIÓ – A VERSENY FOLYAMATA

1. A verseny részvételi folyamata a következő: 

a) A résztvevők a https://www.facebook.com/electrosolarexpert Facebook oldalán tájékozódhatnak a versenyről.

b) A résztvevőnek meg kell felelnie a jelen Versenyszabályzat rendelkezései szerinti részvételi feltételeknek.

2. A Versenyben való részvételhez, a résztvevőnek a következőket kell teljesítenie:

a) Keresse fel a https://www.facebook.com/electrosolarexpert Facebook oldalt és Like-olja azt;

b) Hozzon létre egy olyan eredeti „zöld” témájú alkotást, amely tükrözi, hogyan érzékelik a fenntarthatóságot és a megújuló energiát. Ez lehet festmény, szobor, fotómontázs vagy fotó kollázs. Nem fogadunk el más szerzőktől átvett, az internetről letöltött vagy mesterséges intelligencia program segítségével készült semmilyen alkotást.  

c) Küldje el 2024 május 5-ig az alkotásról készített képet a marketing@electrosolarexpert.ro e-mail címre JGP vagy PNG formátumban,  a következő méretekkel: legalább 1000*1000, rövid leírás kíséretében a fenntarthatóság és a megújuló energia fontosságáról, valamint arról, hogy ezek a témák hogyan tükröződnek az alkotásban. 

d) A résztvevőktől kapott képeket a Szervező közzéteszi a https://www.facebook.com/electrosolarexpert Facebook oldalon. 

3. Az alkotásról készült képpel és annak leírásával együtt a résztvevőnek el kell küldenie a Szervezőnek a mű szerzőjének nevét és vezetéknevét, valamint egy telefonszámot. A kért adatok elengedhetetlenek a résztvevővel való kapcsolatfelvételhez, amennyiben őt jelölik ki nyertesnek.

4. Kizárólag a résztvevő felelős minden olyan közvetlen vagy közvetett következményért, amely egy olyan mű vagy alkotás továbbításából eredhet, amely nem tartozik a résztvevőhöz, szerzői jogi védelem alatt áll egy másik személy javára, vagy plágium eredménye.

5. Ha a résztvevők nem tartják be a jelen Versenyszabályzatban előírt eljárást és feltételeket, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az alkotást ne tegye közzé.

6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ne tegye közzé a beküldött műveket vagy alkotásokat, ha azok obszcénnek, vulgárisnak vagy a jó erkölcsbe ütközőnek minősülnek. A Szervező erre vonatkozó döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.


5. SZEKCIÓ – A NYEREMÉNY

1. A Versenyen belül 1 (egy) egyéni nyeremény kerül kiosztásra, amely a következőkből áll: 

3 kWh-s napelemes rendszer leszállítása és telepítése a nyertes által megjelölt helyre (25.000 RON maximális értékben).

2. Az nyertes által kijelölt ingatlanra csak abban az esetben kerül telepítésére a nyeremény, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban szerepel, az terhelés alatt nem áll, valamint nem képezi semmilyen folyamatban lévő per tárgyát. A megnyert napelem rendszer egy helyre kerül telepítésre, amely ingatlan csatlakoztatva van az áramhálózathoz és megfelel az ilyen rendszer üzembe helyezéséhez szükséges műszaki feltételeknek.


6. SZEKCIÓ – A GYŐZTES MEGJELÖLÉSE

1. Az a résztvevő, akinek az alkotása a legtöbb lájkot kapja 2024 július 15, 24:00 óráig, nyeri meg a Versenyt. 

2. Csak a következő reakciók számítanak „likeoknak”: 


3. A Versenyen csak egy nyertes kerül kijelölésre. Ha több alkotás azonos számú lájkot kap, a verseny 48 órán keresztül újraindul az első helyezett alkotások között.

4. A Versenyen csak egy nevezéssel vehet részt venni. 

5. A Verseny minden résztvevőjének meg kell felelnie a jelen Szabályok előírt szabályainak és feltételeinek.

6. A nyertes nem dönthet úgy, hogy pénzben vagy más tételben kapja meg a nyeremény értékét, és nem is kérheti a nyeremény jellemzőinek megváltoztatását.

7. SZEKCIÓ – ÉRTESÍTÉS ÉS A NYEREMÉNY ÁTADÁSA

1. A Verseny nyertesét a kijelölés időpontjától számított 48 órán belül értesítjük a Verseny eredményéről az alábbiak szerint: a Szervező a nyertes nevét a https://www.facebook.com/electrosolarexpert Facebook oldalon közzéteszi, egy külön bejegyzésben, valamint a nyertest telefonon vagy e-mailben értesíti.
2. A kért információk megadásával a nyertes hallgatólagosan elfogadja a nyereményt, és beleegyezik abba, hogy nyertesként bejelentsék azáltal, hogy nevét és vezetéknevét közzéteszi a https://www.facebook.com/electrosolarexpert Facebook oldalon.
3. Ha a Verseny időszakának lejártával nem lesz olyan résztvevő, aki megfelel a Versenyszabályzat feltételeinek, a nyeremény a Szervező birtokában marad.
4. A Szervező nem vállal felelősséget, ha a nyertes által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, és emiatt nem veheti birtokba a nyereményt.
5. A nyertes nem kaphatja meg a nyereményt, ha kiderül, hogy hamis vagy téves adatokat adott meg. A nyeremény továbbítása a nyertes személyazonosságának igazolásával történik, a megadott adatok hitelességének ellenőrzése érdekében. Ezen feltételek be nem tartása esetén a nyereményt nem ítéljük oda az adott személynek.

8. SZEKCIÓ – A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

1. A személyes adatok feldolgozása szigorúan bizalmasan, valamint az adatvédelmi jogszabályokkal és e Versenyszabályzattal összhangban történik.
2. A Verseny lebonyolítása és a nyeremény odaítélésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében a résztvevők személyes adatait a Szervező kezeli.
3. A kezelt személyes adatok a következők: név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám. 
4. A Szervező, a résztvevők által, a Versenyre való regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag a nyertes kihirdetése és azonosítása céljából használja fel.
5. Minden résztvevő számára garantálják jogaikat az (EU) 2016/679 rendelettel („Általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”), valamint a Románia területén alkalmazandó bármely más jogszabállyal összhangban.
6. A személyes adatok kezelése a Szervező adatkezelési szabályzatának megfelelően történik, amely megtalálható a https://electrosolarexpert.ro/politica-de-confidentialitate/ oldalon.

9. SZEKCIÓ – A VERSENY MEGSZÜNTETÉSE, MEGSZAKÍTÁSA ÉS FELFÜGGESZTÉSE

1. A Verseny bármikor megszűnhet vis majornak minősülő esemény esetén, ideértve azt is, ha a Szervező rajta kívül álló okok miatt nem tudja lebonyolítani a Versenyt.
2. Vis maior minden olyan esemény, amelyet a Szervező nem láthat előre, nem ellenőrizhet vagy nem orvosolhat, beleértve a Verseny lebonyolításának lehetetlenségét is.
3. A Szervező mentesül minden felelősség alól, amely vis majornak minősülő esemény okozta késedelemből ered, ideértve azt is, ha a Szervező a Versenyt attól független okokból nem tudja lebonyolítani.
4. A Szervező döntése alapján a Verseny az általa meghatározott időtartamra megszakítható vagy felfüggeszthető, és a https://www.facebook.com/electrosolarexpert Facebook oldalán történő közzététellel lesz tudomásra hozva. 

10. SZEKCIÓ – JOGVITÁK

A GERSOLTECH SRL és a Verseny résztvevői közötti viták esetében békés úton történik azok rendezése. Ha a viták békés úton való rendezése nem lehetséges, a vitában érintett felek a vitát rendezés céljából a Szervező székhelyén található illetékes román bíróságok elé terjesztik.

KERÜLJ VELÜNK KAPCSOLATBA

Kattints az alábbi gombra, és küldd el kérdéseidet!

Azért foglalkozom napelem telepítéssel, mert azt tapasztaltam, hogy a piacon hiány van igazán profi és becsületes szakemberből, akik megbízhatóan és időben végzik el a rájuk bízott munkát.

Péter Adolf vagyok, villanyszerelőből lettem cégtulajdonos.  Szeretek segíteni az ügyfeleimnek abban, hogy megbízhatóan, jól működő napelemeikkel rengeteget spóroljanak az áramszámlán. Az embereim tudása és az én szakértelmem pedig megkímélje őket a telepítés körüli stressztől

Napelem rendszerek

A történetem több, mint 20 évvel ezelőtt kezdődött. Egyre többször kezdett az az érzés a hatalmába keríteni, hogy villanyszerelőként több van bennem, mint az áramszolgáltatónál dolgozni. 

Édesapám is villanyszerelő volt, generációról generációra adódott át a szakmaszeretet. Persze iskolát is végeztem hozzá. 

 Mégis úgy éreztem, nem akarok “csak” a villanyszerelésnél megállni, és mindig másoknak, mások akarata szerint dolgozni. 

Segíteni, új lehetőségeket akartam adni az embereknek. Úgy találtam, hogy a zöld energia erre tökéletes. 

Így hát alapítottam egy vállalkozást, és napelem telepítésbe kezdtem. 

Eldöntöttem, hogy olyan csapatot szervezek magam köré, akik úgy gondolkoznak és dolgoznak, ahogyan én. És ami kiemelkedik a többi napelem telepítéssel foglalkozó cég közül.

MIT MONDANAK RÓLUNK AZ ÜGYFELEINK?

Most, hogy már ismered a munkához való hozáállásomat, egy kicsit azért mesélek magamról is. Számomra fontos, hogy ne csak cégtulajdonos legyek, de megmaradjak embernek

Közel 4 évtizede születtem, Erdélyben és jelenleg is itt lakon családommal.  3 gyermekes apaként olyan jövőt szeretnék a gyerekeimnek, és persze magamnak is, ami élhető és fenntartható. Ahol az ablakot kinyitva még friss levegő tódul be az ablakon. 

Persze reménykedem abban is, hogy gyermekeim sem hagyják majd el a szakmát, és ahogy eddig is apáról fiúra szállt, ez továbbra is így marad.